Conclusions 1a sessió – Residus

1 Introducció de la feina feta i l’experiència adquirida a l’Ajuntament: repassar les mocions, declaracions, preguntes i precs presentades relacionades amb l’àmbit en qüestió de http://gm.cupreus.cat/mocions-presentades/ i els comentaris de la introducció del guió fet pel Xavi Milian:

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP), PER FOMENTAR L’AUTOCOMPOSTATGE

Primer.- Recuperar el programa de promoció de l’autocompostatge, tant pel que fa a la subvenció de compostadors i vermicompostadors, com amb la campanya de sensibilització ciutadana.

Segon.- Reduir en un 10% la taxa de la recollida de brossa a tots els habitatges i locals que participin en aquesta experiència.

>>> REBUTJADA

PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) SOBRE LA DEIXALLERIA MÒBIL

· Que la Regidoria de Medi Ambient estudiï la possibilitat d’augmentar i potenciar el servei de deixalleria mòbil.

>>> REBUTJADA

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP), PER A L’ESTUDI ECONÒMIC DE LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS EXTERNALITZATS.

Primer.- Que l’equip d’intervenció estudiï, en la mesura del possible i prioritzant els casos d’estudi, la gestió actual de cadascun dels serveis que presten l’Ajuntament, els organismes autònoms, les fundacions i empreses públiques, per tal de detectar aquells que podrien ser remunicipalitzats per reduir-ne el cost i millorar-ne la qualitat del servei.

Segon.- Que en els òrgans de govern d’aquests diferents organismes públics es presentin aquests informes per tal decidir la idoneïtat de la remunicipalització d’aquests serveis.

2 Extracte de les propostes contingudes en els documents de la CUP: Programa Electoral 2011, Documents estratègics i programàtics dels Grups de Treballs de l’Assemblea Nacional 13/07/2014 (“Programa Marc 2015”)

Cal reconèixer que les propostes són molt generalistes i fins a cert punt “naïves”. Tanmateix, d’acord amb l’experiència recollida i les problemàtiques detectades durant aquesta legislatura per al proper programa electoral plantegem les següents propostes:

1. REMUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Control econòmic d’una de les partides més elevades del pressupost.

Control de la gestió dels recursos humans i materials del servei.

Garantir la qualitat del servei per sobre dels beneficis econòmics d’una empresa privada.

Transparència i gestió sota criteris tècnics.

2. ORGANITZACIÓ I INFRASTRUCUTURES DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Adequació del servei a les necessitats i característiques de cada barri.

No ampliació de la recollida pneumàtica i estudi del seu balanç ambiental i econòmic.

Reducció de la fracció resta a tractament finalista (SIRUSA): planta mecanicobiològica de Botarell i altres recuperacions de material i/o energia.

Ús de locals comercials buits com a centres comunitaris de gestió de residus per a reduir els contenidors a la via pública.

3. INCREMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS FINS A ARRIBAR AL 60%

A Reus la recollida selectiva de residus el 2013 va ser del 33,4% del total (a Catalunya va ser del 37,96%).

El PRECAT20 marca que el 2020 la RS haurà de ser del 60%, i assumim aquest objectiu per a la ciutat de Reus.

Campanyes de sensibilització i educació ambiental continues centrades en els beneficis ambientals i econòmics per la ciutat i els ciutadans, explicant la realitat del sistema.

Implantació de nous sistemes de recollida de residus i de fiscalitat ambiental.

2.a. RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS

Estudi – prova pilot – implantació progressiva segons la idoneïtat a cada barri

2.b. CORRESPONSABILITZACIÓ DELS CIUTADANS I EMPRESES PER LA MILLORA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I RECONEIXEMENT DEL SEU ESFORÇ

Bonificacions a la taxa d’escombraries, remuneracions econòmiques i/o en espècies per fer ús de les deixalleries, autocompostatge, recollida porta a porta, etc.

Bonificacions a les activitats per implantació de mesures de reducció de residus i adhesió a actuacions de recollida selectiva (recollides porta a porta).

Implantació de Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos.

2.c. IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL PAGAMENT PER GENERACIÓ

Estudi – prova pilot – implantació progressiva segons les possibilitats de control i gestió del servei de recollida de residus.