Esborrany

La participació i la transparència van ser la carta principal de presentació de la candidatura de la CUP per a les eleccions municipals a l’Ajuntament de Reus de 2011, ja que fruit del debat intern i del procés participatiu de redacció del programa electoral per aquella comtessa, enteníem que era el principal cavall de batalla front una institució opaca i elitista, que treballava d’esquena a la ciutadania.

A les poques setmanes d’accedir a l’Ajuntament, la realitat demostrava que havíem encertat en el nostre diagnosi. L’opacitat en la gestió de les empreses municipals sumada a la nul·la voluntat de tots els partits polítics d’obrir la gestió de l’Ajuntament a la ciutadania, ens mostrava la realitat més crua.

Fruit del treball de la CUP a l’Ajuntament, al cap d’uns pocs mesos escapçàvem la cúpula del hòlding INNOVA que dirigia la gestió dels serveis públics de la ciutat i la sanitat de gran part de les comarques del Camp i de les Terres de l’Ebre.

El treball per a la transparència a INNOVA, segurament, ha estat la més coneguda a nivell públic pel que fa a l’acció institucional de la CUP: processos judicials, denúncia pública de les dinàmiques dels consells d’administració, no signatura dels comptes anuals… però la tasca desenvolupada tant a l’Ajuntament com al carrer, ha anat més enllà.

De les dues-centes propostes que haurem portat al Ple durant el mandat 2011-2015, un 30% aproximadament tenen per objectiu millorar la transparència de l’Ajuntament, i especialment de les empreses, així com fomentar instruments de participació ciutadana en la presa de decisions pública. A això, cal sumar-hi totes les propostes –no-públiques- que s’han plantejat a comissions informatives, consells d’administració de les empreses, consells municipals, patronats de les fundacions…

Pel que fa a transparència, en primer lloc, cal destacar la transparència de la pròpia CUP. Al web gm.cupreus.cat hi ha publicats tota la gestió econòmica tant del Grup Municipal com de l’Assemblea Local de la CUP de Reus; el Grup Municipal hi té penjat tot el treball realitzat durant el mandat setmana a setmana; també tots els privilegis rebuts i que ja rebutjat… Però, més enllà d’això, també cal destacar els canals de participació i comunicació: correu electrònic, telèfon mòbil, facebook, twitter… a través de les quals s’han atès totes les persones, entitats i partits que els han utilitzat. Creiem, doncs, que aquest és un puntal d’una candidatura que considerem rupturista i que planteja noves formes de participació política.

Pel que fa a l’acció institucional de la CUP en matèria de transparència, s’han portat a terme el 100% de les propostes que constaven en el programa electoral de 2011 (document annex), i no sols en una ocasió per “complir amb el programa”, sinó en reiterades ocasions. N’és un exemple, la informació sobre sous i desequilibri salarial dels treballadors i treballadores de les empreses, organismes autònoms i ajuntament. Fins a quatre mocions al Ple, una d’elles, censurada per l’alcalde de la ciutat. O, l’accés a la informació pública, plantejada no sols entre tres mocions i un prec al Ple, sinó de forma reiterada als diferents òrgans empresarials i institucionals on la CUP hi té representació.

Pel que fa a la participació, la dinàmica ha estat similar. Hem treballat activament, no sols per complir el 100% de compromisos establerts al programa electoral de 2011-2015, sinó per anar més enllà. Hem denunciat reiteradament la necessitat de redactar un nou Reglament de Participació Ciutadana, proposta que ha estat rebutjada sistemàticament per Alcaldia i per la Regidoria de Participació Ciutadana. Hem exigit la redacció d’un nou Reglament Orgànic Municipal, per tal que la ciutadania pugui tenir un major grau de participació a les institucions municipals. Hem demanat la celebració d’Assemblees Municipals Obertes i la realització d’Audiències Públiques, per tal que la ciutadania i els càrrecs electes puguin interactuar, i els primer puguin formular preguntes directament als que suposadament són els seus representants.

En resum, la participació i la transparència s’erigeixen com el principal objectiu de la CUP per a transformar les institucions i recuperar-les, per posar-les al servei de la ciutadania.

1.- Modificació del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus, on es contemplin els mecanismes de participació ciutadana i es reconegui la participació directa de la ciutadania en els òrgans de l’Ajuntament de Reus.

2.- Modificació del Reglament de Participació, a través d’un procés participatiu on es desenvolupin els òrgans de participació del nou Reglament Orgànic de l’Ajuntament i es reglamenti el funcionament d’aquests.

3.- La Regidoria de Participació serà l’ens municipal que farà d’enllaç entre el teixit associatiu de la ciutat i l’Ajuntament, en qualsevol dels seus departaments, a partir de la creació del Registre Municipal d’Entitats.

4.- Creació del Consell Municipal de Participació i Transparència, conformat per representants de l’Ajuntament i de les entitats de la ciutat, per fer seguiment, avaluació i propostes sobre les polítiques de foment de la participació ciutadana i de la transparència de l’Ajuntament.

5.- Potenciar els Consells Municipals com espais de debat i treball conjunt entre el govern, els grups municipals i les entitats de la ciutat

5.- Dotar de majors recursos econòmics, materials i humans a la Regidoria de Participació per fomentar polítiques de participació ciutadana, ja sigui en la presa de decisions públiques per part de la ciutadania com en el foment de l’autoorganització popular.

6.- Aprofundir en els mitjans de comunicació actuals (publicitat institucional, Canal Reus, xarxes socials…) per establir canals de comunicació directe i recíprocs amb la ciutadania, així com fomentar l’autoorganització popular.

7.- Millorar i ampliar els continguts del portal de transparència de l’Ajuntament de Reus per tal de facilitar l’accés de la informació pública a la ciutadania.

8.- Celebració de les Juntes de Govern Local de caràcter itinerant, en els diferents barris de la ciutat, per tal de fomentar la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques.

9.- Introduir mètodes de participació ciutadana en tots els departaments de l’Ajuntament, per tal que els projectes comptin amb la participació de la ciutadania en aquests i en totes les fases del procés d’implementació d’aquests.

10.- Introduir mecanismes de democràcia directa, com ara consultes, per aquells projectes que puguin generar controvèrsia ciutadana: projectes urbanístics, arranjament de la via pública…

11.- Ampliar els horaris d’ús dels centres cívics i facilitar l’accés de la ciutadania i, especialment les entitats, als espais de titularitat municipal i a la via pública.

12.- Transformar els centres cívics en centres socials, gestionats conjuntament entre l’Ajuntament i la societat civil, centrats en promoure l’autoorganització popular.

13.- Promoure la creació d’una borsa de recursos municipals i socials que puguin utilitzar les entitats de la ciutat, així com facilitar espais que puguin utilitzar les entitats per a funcions orgàniques, més enllà de sales de reunions.

14.- Imposar l’exempció dels impostos municipals i preus públics a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

15.- L’Ajuntament donarà suport institucional i posarà els seus recursos a disposició d’aquelles entitats que treballen per a la garantia dels drets socials de la ciutadania.

16.- Modificar l’hora dels Plens i agilitzar el procediment de debat entre els grups municipals, per tal de facilitar l’accés i la participació de la ciutadania.

17.- Garantir la participació dels representants dels treballadors i treballadores de les empreses municipals en les reunions dels consells d’administració i les juntes generals.

18.- Garantir els recursos necessaris perquè l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament pugui treballar adequadament per a realitzar una tasca de control de la gestió econòmica del Grup Ajuntament.

19.- Garantir els recursos necessaris perquè l’Oficina d’Atenció al Ciutadà presti un servei amb millors condicions que actualment.

20.- Garantir els recursos necessaris perquè l’àrea de contractació de l’Ajuntament pugui estudiar la viabilitat de la internalització o externalització de les tasques que desenvolupa l’Ajuntament.

21.- Complir escrupolosament amb la legislació vigent sobre contractació.

22.- Dotar de major independència i majors recursos a la Sindicatura de Greuges, com a òrgan independent que actua de mitjancer entre la ciutadania i les institucions municipals.

23.- Augmentar la transparència dels concursos de contractació i dels contractes signats amb empreses externes per a la realització de tasques. Evitar l’acumulació de diferents contractes a les mateixes empreses.

24.- Eliminar les dietes dels consells d’administració de les empreses municipals i dels òrgans de l’Ajuntament. Els càrrecs electes cobraran un sou limitat –si ho desitgen- sempre i quant justifiquin la seva dedicació a la tasca institucional. El càrrec electe podrà delegar la seva participació als òrgans de govern.

25.- Els càrrecs electes i tècnics de la CUP cobraran entre el doble i 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, ja que considerem que és el sou mínim que hauria de cobrar qualsevol treballador i treballadora. Aquests càrrecs seran revocables i estaran a disposició de l’assemblea de la CUP.

26.- Implementar el programari lliure en els sistemes informàtics de l’Ajuntament i facilitar a la ciutadania l’accés a internet, mitjançant sistemes respectuosos amb la salut de la ciutadania.

27.-   Realització periòdica d’audiències públiques en diferents espais de la ciutat per donar compte a la ciutadania de l’activitat institucional.

28.- Fomentar la creació d’assemblees municipals obertes, com a eina principal del poder ciutadà, que permetin plantejar les problemàtiques dels diferents barris a l’Ajuntament, i que alhora, participin en la presa de decisions públiques que afecta als seus barris.

29.- Fomentar la gestió de la ciutadania d’espais i recursos municipals.

30.- Acabar amb el clientelisme dels grups municipals de govern amb la ciutadania. Tot ciutadà i ciutadana ha de ser tractat en igualtat de condicions.

31.- Exigir la dissolució de l’equip de monitoreig d’activistes socials, polítics i periodistes del CESICAT i rescindir el contracte actual.

32.- Renovar el sistema d’arxiu i gestió d’expedients adaptant-lo a les noves tecnologies i maximitzant l’accessibilitat a la informació.

33.- Publicitar de forma efectiva el reglament i maximitzar la transparència en els concursos de contractació de personal de l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals per garantir-ne la lliure concurrència.

34.- Publicitar de forma efectiva el reglament i maximitzar la transparència d’aquells programes de subvencions i ajuts que convoqui l’Ajuntament, ja sigui adreçat a entitats o a persones a títol individual.

35.- Publicitar de forma efectiva el reglament i maximitzar la transparència en els concursos d’atorgament de pisos de titularitat municipal.

36.- Realitzar una política activa de relacions laborals que representi un incentiu als treballadors i treballadores municipals.