Conclusions 1a sessió

Presentació:

Igual com ja vam fer fa quatre anys, la CUP inicia un procés de participació ciutadana de debat i proposició, amb l’objectiu de definir el model de ciutat que volem construir i materialitzar-lo en la proposta de programa electoral que defensarà la CUP a les eleccions municipals de maig de 2015.
Aquest procés es dividirà en diferents sessions de debat temàtiques, obertes a la participació de tothom qui ho vulgui. A partir del treball realitzat pel grup de persones que participi en cadascuna d’aquestes sessions, es realitzarà un esborrany de programa que s’haurà de sotmetre a votació en una assemblea oberta que es realitzarà aproximadament al març de 2015.
El contingut d’aquest programa, elaborat mitjançant la participació de tots i totes, serà el document que fixarà les propostes al Ple de la CUP per al proper mandat 2015-2019.

Metodologia:

La sessió es dividirà en les següents fases:

  • Introducció: Presentació del tema a càrrec del moderador, a partir de l’experiència adquirida a l’Ajuntament i del programa marc (10 min.)
  • Presentació dels participants: Roda de presentació (5 min.)
  • Fase de diagnosi: Obrir el debat per consensuar una radiografia de l’estat de la ciutat (30 min.)
  • Fase de propostes: Un cop conclosa la diagnosi, fer una enumeració dels principals problemes que presenta la ciutat. Punt a punt debatre sobre les possibles propostes per resoldre aquests problemes (60 min.)
  • Fase de conclusions: Fer un repàs de l’enumeració dels problemes i de les propostes respectives. Fixar calendari de treball tenint en compte la segona fase del procés. En funció de com ha anat el debat, se pot considerar de convocar un nou debat, de treballar via mail…(15 min.)

Introducció:

Al llarg del mandat municipal el regidor de la CUP ha estat l’únic representant municipal que ha apostat clarament des de l’inici per la independència i per un procés de construcció i alliberament nacional. Tanmateix, la correlació de forces és contrària a la independència, encara que és favorable al Dret a Decidir.

La radiografia de l’espectre polític reusenc és la següent en relació a aquesta qüestió: PP contrària al Dret a Decidir, PSOE contrari a la independència i abstenció davant del Dret a Decidir (que facilita l’aprovació al Ple de mocions en aquesta línia) i CiU i ARA Reus, que al principi del mandat votaven en contra de qualsevol proposta que impliqués un posicionament respecte el Dret a Decidir, a mesura que s’ha fet evident que la majoria social del país i la ciutat apostava per la Consulta del 9N han canviat l’orientació del vot en l’últim any.

Tot i aquest canvi en l’orientació del vot, el pacte del PP amb CiU ha servit de justificació als segons per tal de no implicar-se en el procés que està vivint aquest tros de país. La negació de l’Ajuntament a facilitar recursos per a la Consulta del 9N (només van instal·lar set cartelleres en tota la ciutat) n’és un cas paradigmàtic. Aquest fet, contrasta amb l’activitat de la gran majoria d’ajuntaments catalans amb el procés.

Totes les propostes que ha presentat la CUP al Ple de l’Ajuntament de Reus en favor de la independència (2011, 2012 i 2013) han estat rebutjades per tots els partits. L’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació de Municipis per la Independència (primer a proposta de la CUP i després a proposta de seixanta-una entitats de la ciutat), prec a la Generalitat per a la realització d’una Consulta, proposta de declaració municipal per la independència, en són alguns exemples.

Tanmateix, entenem que la Consulta i el procés sobiranista a la Comunitat Autònoma de Catalunya és una part important del procés de construcció i alliberament nacional del nostre poble, però no la seva totalitat.

Durant tot el mandat, hem presentat diferents mocions per fer posicionar l’Ajuntament de Reus davant de fets que han ocorregut arreu de la nació: la revolta estudiantil de la primavera valenciana, l’oposició a la Planta Castor a les Terres del Sènia, els detinguts a la vaga general a Mallorca i València, la defensa de l’escola pública i en català arreu dels Països Catalans,…

Més enllà d’això, també hem introduït una concepció nacional a l’Ajuntament. Ho hem fet en totes les mocions que hem presentat. Un exemple és, que en el redactat de l’exposició de motius de les propostes, sempre citàvem exemples d’altres municipis dels Països Catalans per contextualitzar les nostres propostes per a la ciutat de Reus.

Tanmateix, igual com la CUP té l’únic regidor independentista a l’Ajuntament, també la CUP té l’únic regidor que defensa la nació complerta davant del regionalisme de CiU i ARA Reus, i l’estatalisme de PP i PSOE.

Els anys que ara venen són claus en el procés de construcció i alliberament nacional. I, per aquest motiu, és clau un canvi en la correlació de forces al plenari, que permeti generar una nova majoria favorable a la independència. En aquest sentit, més enllà de la CUP hi ha d’altres forces polítiques que també defensen aquest programa, però el pes de la CUP és central per tal que aquesta reivindicació tingui pes i es tingui en compte la nació complerta.

L’Ajuntament l’entenem com una institució municipalista –i no localista-, és per això que els ajuntaments tenen un paper fonamental en el procés de construcció i alliberament nacional. I, alhora, aquest procés constituent nacional ha de revertir per generar un nou model d’organització administrativa que doti als ajuntaments d’una personalitat i una autonomia que l’Estat espanyol ens nega.

Per tant, quan parlem de procés de construcció i alliberament nacional, no parlem de quelcom que no tingui res a veure amb el municipi (com defensaven alguns partits a l’Ajuntament), sinó que estem parlant de quelcom en que els municipis tenen un protagonisme important, i que sobretot, l’èxit o fracàs d’aquest procés pot condicionar el model de ciutat que volem construir.

És per això, que dins del programa electoral de la CUP, apostem per dedicar un capítol al procés de construcció i alliberament nacional. Perquè creiem que la seva importància és central i no la podem relegar a quatre línies dins del capítol de “cultura”. La independència política dels Països Catalans –com a objectiu final- té en sí mateix un contingut revolucionari, que implica la creació d’un nou model de municipi que afecta a tots els temes d’un Ajuntament.

Programa electoral CUP Reus 2011

1. La promoció de la llengua catalana com a eina d’integració i de comunicació entre els i les reusenques, independentment del seu origen, així com, la seva normalització plena i efectiva en tots els serveis municipals i espais públics.

2. El foment de la cultura catalana i la identitat nacional, com a element de cohesió social i de construcció nacional dels Països Catalans, a partir de l’intercanvi cultural amb la resta de pobles i ciutats de la nostra nació i en la defensa i promoció de les tradicions del nostre poble.

* Si accedeixes a http://gm.cupreus.cat/mocions-presentades/ trobaràs totes les mocions presentades al Ple i Junta de Portaveus durant el mandat 2011-2015.

Ponència estratègica aprovada a l’Assemblea Nacional de 13 de juliol de 2014 a Cervera (la Segarra)

En l’àmbit municipal

Els municipis són un àmbit clau des del qual estructurar la pressió popular per a la ruptura democràtica i poden ser-ho també per a la canalització d’estratègies desobedients. I són també un àmbit clau per a l’acumulació de forces. Un moment de ruptura, sempre tenint present la gran quantitat d’escenaris possibles, podria tenir lloc a les eleccions municipals properes (maig 2015) si la situació en què ens trobem és la d’un bloqueig. En segon lloc, i com sempre hem afirmat, són peces claus de construcció nacional. Espais des dels quals vincular els diferents territoris de la nació.

Així doncs, les Assemblees locals de la CUP treballaran per:

Afavorir el procés popular cap a la ruptura democràtica i la independència, donant suport a les iniciatives polítiques i socials favorables al referèndum.

Donar el protagonisme al poble, afavorint i donant suport a les entitats locals que siguin favorables a la ruptura democràtica enfront de dinàmiques institucionalistes.

Acumular forces en pro d’un referèndum unilateral i per tant desobedient, de manera coherent amb la línia política nacional.

Un full de ruta per a la construcció nacional

Avui, els Països Catalans pateixen alhora les amenaces pròpies de la globalització neoliberal, del segrest de la sobirania popular per part de la Unió Europea i de la Troika, i dels processos de recentralització política, econòmica i administrativa impulsats pels Estats espanyol i francès.

Els Països Catalans, com tota nació sense estat, patim la desestructuració i els intents d’assimilació, ja sigui directament des de l’estat o indirectament a partir de falsos particularismes.

Quan el que prevalen són els marcs legals de la Constitució i els seus derivats -els estatuts d’autonomia-, els Països Catalans s’apaguen i desapareixen sota una boira espessa de possibilisme. Quan, en canvi, es treballa més enllà d’aquests marcs legals o fins i tot en la seva contra, és quan els Països Catalans apareixen com un espai natural en articulació.

Alhora, els Països Catalans són un dels territoris europeus amb més dinamisme social i polític i amb més potencialitat de transformacions emancipadores. Els moviments i lluites socials creixen en volum, força, incidència i articulació però no acaben de consolidar-se com a espais estables que contribueixin al moviment d’alliberament nacional en tot el país; d’altra banda, la reivindicació dels drets a l’autodeterminació i a la independència, que són hegemònics en una part del territori, no sempre incorporen de manera plena en les seves reivindicacions la transformació social ni la construcció dels Països Catalans.

La vaga de l’ensenyament a les Illes, la primavera valenciana, la lluita per la llengua a la Franja i a la Catalunya Nord i el moviment independentista a Catalunya en són, entre altres, exemples de referència, sense oblidar les lluites de la PAH, feministes, sindicals, en defensa del territori, i en defensa dels drets civils i polítics que recorren tot el país.

La divisió autonòmica i departamental dels Països Catalans determina dinàmiques diferenciades en els diversos territoris administratius regionals, que es creuen i s’articulen amb els processos que són transversals a tot el país. Però malgrat aquestes dinàmiques, tot plegat té la potencialitat de configurar un creixent moviment de ruptura amb els estats espanyol i francès, amb els actuals règims autonòmics i amb el sistema polític, social i econòmic.

Objectius i àmbits prioritaris d’intervenció

Davant d’aquestes dinàmiques, la CUP té la capacitat, l’oportunitat i la responsabilitat de contribuir a la construcció d’un projecte nacional al conjunt dels Països Catalans, d’autodeterminació, d’independència, d’autoorganització, de caire anticapitalista i antipatriarcal, socialista, articulat i en aliança a escala europea, mediterrània i global.

La CUP pot ser una instància i expressió permanent d’aquest discurs, d’aquesta praxi, així com de les ruptures necessàries i de les construccions de nous blocs i aliances que s’escaiguin, contribuint amb altres actors col·lectius a convertir el projecte d’unitat popular en el referent hegemònic de l’independentisme popular i de l’esquerra anticapitalista.

Per fer-ho, i amb l’objectiu fonamental d’impulsar i reforçar dinàmiques que ajudin a articular i vertebrar el marc nacional dels Països Catalans, la CUP hauria de treballar prioritàriament en els següents àmbits:

1. La CUP, cap a una organització nacional. La CUP té molt pes i referencialitat dins l’esquerra independentista de tots els Països Catalans, això és evident. Tot i això, no existeix la mateixa correspondència entre la referencialitat i la implantació, ja que que la CUP té una implantació majoritària en la CAC. Així, els seus posicionaments i bona part dels plantejaments estratègics i tàctics atenen majoritàriament a una conjuntura circumscrita a una part del país, però tenen repercussions per a tots els Països Catalans. Davant de la necessitat de desplegar el nostre projecte rupturista i emancipador, davant del repte que suposa la construcció d’un alternativa socialista i feminista als Països Catalans la CUP té per davant un desafiament d’expansió important: equilibrar la referencialitat a la implantació, o el que és el mateix, apostar clarament per l’expansió prioritàriament al País Valencià, al territori insular, a la Catalunya Nord i a la Franja. Això implica que la CUP ha de fer un esforç per:

  • Donar suport material i mediàtic (i d’altres tipus) a totes aquelles iniciatives que aposten clarament per la construcció nacional. Tant les pròpies de la CUP com les externes.
  • Aportar una contribució ferma en la seva implantació i extensió fora de la CAC, incloent una partida al pressupost per a aquesta finalitat, on s’hi contemplin alliberats, pla d’expansió, etc.
  • Vetllar perquè les comissions, grups de treball i altres organismes de la CUP estiguin integrats per persones d’arreu del país, amb la clara necessitat de dotar-nos de discurs nacional en tots els àmbits.

2. Àmbit institucional i vertebració territorial. En aquest terreny, cal potenciar la via del municipalisme, no com a localisme sinó com a aproximació de la política a la societat i per facilitar el control directe de l’acció política per part de la població. En aquest sentit, caldria desenvolupar l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans, com a primera institució nacional, basada en la realitat local. Així mateix, caldria potenciar i assentar la comarcalització dels Països Catalans, com a espai pròxim i natural de trobada i intercanvi del territori i com a xarxa intermunicipal. Aquesta xarxa comarcal hauria de trobar-se en un àmbit intermedi al nacional, a partir de la definició de les regions amb què s’estructuraria la nació, per damunt de les divisions autonòmiques i departamentals imposades pels estats ocupants.

3. Àmbit social. Els Països Catalans que volem construir tenen la seva base en les lluites i els moviments populars i les diverses xarxes associatives que són l’expressió d’un poble viu i en moviment. És necessari doncs, potenciar estructures en xarxa sectorials: de defensa del territori, sindicals, culturals, esportives, de salut, d’educació, de serveis socials, de drets civils… Aquestes xarxes haurien de projectar el conjunt del país a través d’espais comunicatius propis.

4. Àmbit de gènere. Més de la meitat de la població dels Països Catalans són dones, i en el patriarcat capitalista i en l’Estat Espanyol amb el poder en mans de la dreta catòlica patim gran quantitat d’opressions específiques. Per tant, és indispensable considerar la lluita antipatriacal i per l’alliberament de gènere com un eix articulador de lluites en tot el territori. Cal incloure la perspectiva feminista tant en les lluites sectorials com en les lluites per l’alliberament social i nacional i en les pròpies dinàmiques organitzatives de la CUP i en els altres agents que conformen la Unitat Popular.Des de la CUP cal apostar per la lluita feminista com un eix polític transversal en les lluites nacionals i socials. Alhora, la lluita pels drets de les dones i la igualtat real i efectiva de gènere la defensa dels drets bàsics, com el de l’avortament, el propi cos i les reivindicacions LGTB cal que tinguin una dinàmica pròpia que des de la CUP hem d’apostar per reforçar.

5. Àmbit cultural. Entesa la cultura no com un mercat de propostes consumibles, sinó com un model d’entendre les relacions, el país, el territori, l’economia. En aquest sentit, seria bàsica una política adreçada a intercanviar realitats existents, construir xarxes sectorials i potenciar mitjans de comunicació nacionals. El treball municipal és fonamental, però també ho és la xarxa d’ateneus i casals, les coordinadores de festes, entitats esportives, les xarxes en defensa de la llengua i la cultura catalanes, de moviments socials… Un altre àmbit a desenvolupar per establir realitats equilibrades és el de la definició de l’espai rural, en funció de les seves pròpies dinàmiques.

Conclusió:

El present document, pretén ser una introducció per a iniciar el debat en matèria de construcció i alliberament nacional al nostre municipi i al nostre ajuntament, per tal de realitzar una diagnosi de la situació actual en aquesta qüestió, així com iniciar el debat sobre propostes que poguessin servir per avançar en els objectius estratègics marcats.