Document inicial

Presentació:

Igual com ja vam fer fa quatre anys, la CUP inicia un procés de participació ciutadana de debat i proposició, amb l’objectiu de definir el model de ciutat que volem construir i materialitzar-lo en la proposta de programa electoral que defensarà la CUP a les eleccions municipals de maig de 2015.

Aquest procés es dividirà en diferents sessions de debat temàtiques, obertes a la participació de tothom qui ho vulgui. A partir del treball realitzat pel grup de persones que participi en cadascuna d’aquestes sessions, es realitzarà un esborrany de programa que s’haurà de sotmetre a votació en una assemblea oberta que es realitzarà aproximadament al març de 2015.

El contingut d’aquest programa, elaborat mitjançant la participació de tots i totes, serà el document que fixarà les propostes al Ple de la CUP per al proper mandat 2015-2019.


Metodologia:

La sessió es dividirà en les següents fases:

Introducció: Presentació del tema a càrrec del moderador, a partir de l’experiència adquirida a l’Ajuntament i del programa marc (10 min.)

Presentació dels participants: Roda de presentació (5 min.)

Fase de diagnosi: Obrir el debat per consensuar una radiografia de l’estat de la ciutat (30 min.)

Fase de propostes: Un cop conclosa la diagnosi, fer una enumeració dels principals problemes que presenta la ciutat. Punt a punt debatre sobre les possibles propostes per resoldre aquests problemes (60 min.)

Fase de conclusions: Fer un repàs de l’enumeració dels problemes i de les propostes respectives. Fixar calendari de treball tenint en compte la segona fase del procés. En funció de com ha anat el debat, se pot considerar de convocar un nou debat, de treballar via mail…(15 min.)


 

Introducció:

L’esclat de la crisi estructural del sistema capitalista ha agreujat els sectors de la societat en major risc d’exclusió social i ha incrementat la desigualtat social entre els més rics i els més pobres. Això ha estat a nivell global, però també a nivell municipal.

L’entrada d’un govern de dretes a l’Ajuntament de Reus l’any 2011 –per molt que l’anterior tripartit d’esquerres només ho fos en el nom- ha tingut greus efectes en les polítiques en matèria de drets socials, o com el tripartit batejà de Benestar Social, i l’actual govern l’ha rebatejat amb el nom de Serveis Socials.

Tot i que amb el canvi de govern s’han augmentat el nombre de regidories de l’Àrea de Serveis Socials han augmentat, això no ha suposat una major inversió amb polítiques de drets socials. Ans al contrari! Hi ha fins a dues regidories que el pressupost d’aquestes es limita al sou de la regidora en qüestió, senes tenir recursos per a realitzar quelcom.

I, especialment greu, ha estat la creació de la Regidoria de Convivència i Immigració, que ha representat l’anul·lació de totes les minses polítiques que es venien fent en aquest àmbit. I, no sols això, sinó l’impuls de polítiques populistes en contra dels drets de les persones migrades. L’ordenança del civisme potser ha estat la més mediàtica. Però, cal destacar el requisit de dos anys d’empadronament a la ciutat per poder accedir als ajuts municipals en totes les matèries. Un requisit, que no sols afecta a les persones migrades d’altres països, sinó també a molta gent de la ciutat que està empadronada en d’altres municipis pels motius que siguin.

La característica principal de les polítiques de drets socials a la ciutat és la beneficiència i l’externalització. Davant de la greu mancança de recursos econòmics per part dels tècnics i tècniques de l’Ajuntament, el govern ha optat per la constant externalització de serveis, mitjançant convenis amb agents externs com Càritas.

A més, sobre les polítiques de drets socials a nivell municipal, ronda el fantasma de la Ley de Reforma de la Administración Local impulsada per Madrid, que contempla que en dos anys, les polítiques de drets socials passaran a ser una competència autonòmica.

Més enllà dels problemes que provocarà aquest canvi de competències a nivell tècnic, cal destacar que la llei no va acompanyada d’una dotació pressupostària. Això vol dir, que la Generalitat haurà de prestar un seguit de serveis que ara ofereixen els ajuntament, amb els mateixos recursos econòmics que té actualment.

Si ens centrem amb els programes realitzats fins al moment per l’actual govern, veiem una clara continuïtat amb els governs anteriors amb una tendència a la baixa, a causa de les retallades pressupostàries i els descens dels ingressos municipals.

Però, a part de la causa de disminució pressupostària, cal parlar també de l’orientació ideològica del govern. A part del que ja hem comentat en matèria d’immigració, les polítiques en matèria de gent gran no sols continuen limitant-se a una festa un cop l’any, sinó que el govern actual l’ha mercantilitzat convertint-la amb una fira d’empreses dedicades a serveis per a la gent gran.

En matèria de drets sexuals, el govern ha vetat totes les propostes dutes al Ple per la CUP, per tal de normalitzar aquesta situació. En matèria de jovent, l’Ajuntament continua sense fer cap tipus de política al respecte. En matèria de gènere, el govern actual ha fusionat el Consell Municipal de la Dona i el de Polítiques d’Igualtat, tot reduint-lo a un espai on parlar de festes i d’altres actes lúdics.

Les propostes de la CUP al plenari per tal de potenciar els drets socials i dotar a aquestes reivindicacions de connotació rupturista que impliqui una nova lògica, que defugi de l’assistencialisme i la beneficència, ha xocat frontalment amb un govern dretà, que fins i tot utilitzar els recursos destinats a aquestes polítiques per a fer clientelisme polític.


Programa electoral CUP Reus 2011

1. Consolidar la despesa en partides socials de cara a garantir el màxim nivell de benestar social en la ciutadania.

2. Establir un mínim del 0,7% del pressupost municipal per polítiques d’ajuts al quart món, ja sigui directament o a través d’entitats que treballen directament amb aquests col·lectius.

3. Mantenir el 0,7% del pressupost municipal en solidaritat i cooperació amb el tercer món a través del Consell de Cooperació.

4. Intervenir en l’educació per fomentar la solidaritat com a mesura educadora per conèixer altres realitats més desfavorables.

5. Desenvolupar polítiques socials destinades als col·lectius més desfavorits: compromís de suport públic als agents socials que treballen en aquest àmbit d’actuació a nivell social (consolidació dels menjadors socials i dels albergs per a persones sense lloc de pernoctació, etc.).

6. Instaurar la gratuïtat de serveis públics (transport públic, activitats participatives, cursos) per a persones socialment desfavorides, com discapacitats, vídues i aturats.

7. Crear un mapa de necessitats d’inclusió social a la ciutat, en les seves variants, de cara a l’establiment de serveis socials de proximitat que afavoreixin l’arrelament a l’entorn més proper.

8. Promoure la jubilació activa dels ciutadans de Reus amb el suport a associacions i activitats culturals i esportives orientades i autogestionades per aquest col·lectiu.

9. Establir ajudes per a l’adequació i rehabilitació d’habitatges i equipaments bàsics per a persones necessitades: discapacitats, persones d’edat avançada amb baixos ingressos, persones dependents, etc.

10. Consolidar els programes de Teleassistència i d’Ajuda a Domicili de la ciutat.

11. Atenció a les famílies encarregades de cuidar a persones dependents, mitjançant la formació específica, orientació telefònica i programes de visita a les persones dependents (i de descans per a les famílies cuidadores).

12. Activar la prevenció i la lluita contra la drogoaddicció, especialment en centres escolars, actualitzant el coneixement, informant sobre els serveis de rehabilitació i promovent la reintegració social de les persones afectades.

13. Impulsar la creació d’una Xarxa de Joves com a ens interlocutor de la joventut amb l’ajuntament. Aquesta Xarxa estarà desvinculada de la lògica partidista en la qual va caure el desaparegut Consell de Joves.

14. Fomentar la participació de les diverses entitats juvenils del municipi, així com dels i les joves a títol individual, en aquesta Xarxa de Joves, reconeixent-la com a agent social i atorgant-li un caràcter vinculant: és a dir, dotant-la de poders per a incidir en les preses de decisions finals en matèria de joventut.

15. Implicar la Xarxa de Joves en la diagnosi, redacció i avaluació del Pla Local de Joventut, així com dels projectes impulsats des de la Regidoria de Joventut.
16. Creació d’un Hotel d’Entitats Juvenils autogestionat per la Xarxa de Joves, que vagi més enllà de l’actual Casal de Joves, el qual considerem que s’està convertint en un simple espai de gestió de la Regidoria de Joventut allunyat de la dinàmica juvenil.

17. Oferir facilitats a les entitats juvenils en les tasques pròpies d’una organització: assessorament legal, formació sobre gestió d’entitats, informació sobre tràmits, ajudes, etc.

18. Aprofitament dels espais públics existents per al desenvolupament d’activitats culturals, artístiques i lúdiques vinculades al moviment associatiu de la ciutat.

19. La creació d’espais autogestionats per les associacions dotant-los dels requeriments mínims per que aquestes puguin desenvolupar les seves activitats, ampliant així els serveis oferts fins ara pels Centres Cívics.

20. Establiment d’un programa d’oci alternatiu que fugi del consumisme i de les actituds lúdiques alienants, i fomenti la creativitat i la participació dels joves en xarxes de relació i de cooperació.

21. Creació d’un Espai Jove de Salut, de fàcil accés per als joves (tant des del punt de vista físic, d’horaris i eliminant barreres simbòliques), encarregat d’atendre consultes, resoldre dubtes i realitzar tallers (in)formatius.

22. Establiment d’una xarxa de biblioteques i sales d’estudi adaptades a les necessitats dels i les estudiants: horaris, períodes d’exàmens, ubicacions pròximes, etc.

23. Restitució dels sistemes d’educació contínua en horari nocturn, per tal de facilitar la conciliació de la formació amb l’ocupació i la cerca activa de feina.

24. Reubicar la futura residència universitària en un indret més pròxim al nucli urbà, per a implicar aquest col·lectiu en la participació i vida comunitària dins la ciutat i per a evitar que es converteixi en una espai aïllat de la realitat reusenca.

25. Fer una defensa del marc legal vigent, amb la Llei de Bases de Règim Local i de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que obliguen els ciutadans a empadronar-se i als ajuntaments a donar d’alta en el padró als ciutadans residents.

26. Denunciar la il·legalitat de les propostes negacionistes envers el padró, que ho són envers l’accés universal als drets bàsics de ciutadania, que afecten especialment la població immigrada però també l’autòctona (per exemple les persones sense sostre que tenen dret a ser empadronades sota adreça administrativa amb un informe de serveis socials).

27. Apostar per una política informativa i formativa sobre els recursos per la població als quals accedir la persona nouvinguda amb independència de la nacionalitat o lloc de procedència.

28. Creació d’un Observatori per a la Igualtat de Gènere, encarregat de l’aplicació dels Plans d’Igualtat dins de l’Ajuntament i de diagnosticar la situació d’igualtat entre gèneres als diferents àmbits socials de la ciutat.

29. Garantir que el llenguatge i els anuncis de l’Ajuntament no es basen en els rols estereotipats pels sexes home-dona.

30. Promoció pública de cursos de reinserció laboral per a dones excloses temporalment del mercat de treball per haver-se hagut d’ocupar de tasques domèstiques: atenció a malalts, infants, familiars, etc.

31. Millorar l’accessibilitat per gent amb mobilitat reduïda dels nous espais. Demanar com d’obligat compliment que qualsevol reforma o nova construcció d’espai estigui adaptat a gent amb mobilitat reduïda.

32. Adaptar la via pública per facilitar la mobilitat a les persones amb discapacitat. Cal que la via pública s’adapti a les necessitats de tots els ciutadans i mantenint especialment un diàleg constant amb aquelles associacions de persones amb discapacitats.

* Si accedeixes a http://gm.cupreus.cat/mocions-presentades/ trobaràs totes les mocions presentades al Ple i Junta de Portaveus durant el mandat 2011-2015.


Document estratègic i programàtic del Grup de Treball de Drets Socials de la CUP, aprovat en l’Assemblea Nacional de 13 de juliol de 2014 a Cervera (la Segarra)

· Mantenir les competències municipals i redistribuir les dotacions pressupostàries prioritzant les de matèria de serveis socials, a més cal que aquests serveis s’ofereixin de forma municipalitzada sense donar peu a la lògica externalitzadora del mercat;

· Promoure la coordinació supra-municipal dels serveis socials;

· Garantir la dotació pressupostària de les intervencions comunitàries i frenar la imposició d’intervencions individualitzadores, impuls d’estratègies empoderadores que es basin en l’acció comunitària i no individualitzadora;

· Lluitar contra les barreres implícites amb que es troben les persones en situació administrativa irregular per accedir als serveis socials;

· Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva: cal una tributació progressiva;

· Donar suport (en forma de mocions i de cessions d’espais) a iniciatives comunitàries contra el malbaratament alimentari (les Xarxes d’Aliments);

· Promoure polítiques d’habitatge social i de suport a les cooperatives d’habitatge;

· Crear Observatoris de la pobresa i l’exclusió social per tal de conèixer quina és la situació real de la que partim, i estableixi indicadors periòdics sobre l’estat de les condicions de vida als pobles i ciutats, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents per a afrontar les diferents situacions;

· Crear espais de coordinació, relació, intercanvi i impuls entre agents econòmics i socials, que serveixi d’espai de relació i intercanvi entre els agents econòmics socials, així com de compartició i posada en comú de totes les polítiques que es tiren endavant que tinguin a veure amb la pobresa i l’exclusió social;

· Establir unes polítiques culturals i educatives enteses com a element integrador
i de cohesió social;
· Teixir xarxes de suport mutu en forma d’assemblea de persones aturades i treballadores precàries;

· Impulsar polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de solidaritat veïnal, amb una especial atenció a la gent gran;

· Les Administracions Locals com a a exemple d’una contractació i condicions laborals dignes;

· Creació de fons socials municipals per a l’economia social i cooperativa;

· Seguretat ciutadana entesa com la seguretat de no caure en situacions de pobresa i/o exclusió social. Protegir especialment aquells col·lectius que pateixen problemes addictius i de salut mental;

· Mantenir una relació fluïda amb totes les entitats que estiguin treballant als pobles i ciutats en contra de les situacions de pobresa (Des de Càritas i Creu Roja a Assemblees d’aturats, entre moltes altres)


Document estratègic i programàtic del Grup de Treball de Diversitat Funcional i Salut Mental de la CUP, aprovat en l’Assemblea Nacional de 13 de juliol de 2014 a Cervera (la Segarra)

1.- Salut

· Definir uns protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones amb diversitat funcional, que evitin les negligències i/o problemes en l’atenció sanitària que sovint aquestes persones pateixen.

· Definir uns protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones afectades per una malaltia mental, que evitin les negligències i/o problemes en l’atenció sanitària que sovint aquestes persones pateixen, en especial en relació amb una malaltia mental greu.

· Millora de les polítiques de prevenció i les condicions sanitàries i sociosanitàries de les persones amb diversitat funcional, així com de l’atenció mèdica i de les prestacions ortopèdiques i protèsiques adreçades a aquest col·lectiu.

2.- Dret a l’Educació / Formació

· Escola pública, catalana, laica, de qualitat i veritablement inclusiva, dins del marc de l’escola ordinària.

· Mentrestant, hem de garantir el compliment de les Bones Pràctiques Inclusives d’alumnes amb diversitat funcional dins dels centres d’ensenyament ordinaris.

· Garantir la ràtio de professorat de suport i d’educació especial per centre i d’alumnat per aula a fi d’assegurar la qualitat de l’educació.

3.- Habitatge

· Promoure una legislació per garantir l’accés en igualtat de condicions a totes les persones amb diversitat funcional que requereixin un habitatge adaptat.

· Definir programes orientats a l’adaptació progressiva de totes les promocions d’habitatges per a que compleixin els paràmetres tècnics d’accessibilitat. Això inclou la dotació de pre-instal·lacions domòtiques en la totalitat dels habitatges.

· Creació d’una xarxa pública de pisos tutelats per garantir l’autonomia i la integració social en igualtat de condicions a totes les persones amb malalties mentals que ho requereixin.

· Augmentar el nombre de places de les residències adreçades a les persones amb malalties mentals greus. Residències no tancades que permetin la relació dels malalts amb el seu entorn.

4.- La Creació d’Ocupació, Lluita contra l’atur i la precarietat i la Renda Bàsica Universal

· Polítiques actives d’ocupació i priorització dels recursos cap a l’orientació laboral i la recerca de llocs de treball en empreses ordinàries per a les persones amb diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental.

· Impulsar els Serveis d’Integració Laboral (SIL) amb la finalitat d’afavorir la inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’àmbit laboral

· Impulsar el Programa d’Inserció Laboral (PIL) específic per a les persones afectades per malalties mentals. Tallers ocupacionals i Centres especials d’ocupació per a persones amb dificultats d’inserció en empreses ordinàries.

· Aprovar una Renda bàsica de ciutadania adreçada a les persones sense ingressos. Aquesta renda bàsica, de caràcter universal, també permetria el sosteniment econòmic de les persones amb malalties mentals greus i/o amb diversitat funcional que no poden desenvolupar una activitat laboral remunerada.

5.- Urbanisme Sostenible i Dret a l’Accessibilitat i a la mobilitat

· Aplicar paràmetres d’accessibilitat universal o Disseny per a Tothom, tant en l’entorn urbà, com en l’habitatge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació i promoure el transport adaptat.

· Garantir a tot el territori un transport públic totalment accessible per tal que tothom, i també les persones amb diversitat funcional, puguin desplaçar-se de forma segura i autònoma.

· Definir i oferir el Servei de transport Porta a Porta com a servei públic de transport. Tarifes del servei establertes en els paràmetres del servei de transport públic ordinari. No penalitzar amb tarifes abusives els usuaris/àries amb diversitat funcional que necessiten d’aquest servei per al seu desplaçament i autonomia personal.

6.- Lleure Inclusiu

· Legislació i reglaments que garanteixin l’adaptació de les instal·lacions d’oci i cultura per a fer-les accessibles a tothom. Fer seguiment del compliment d’aquestes normatives.

· Afavorir la participació activa de les persones afectades per malalties mentals, i d’altres col·lectius amb diversitat funcional, en els programes de cultura i lleure de l’àmbit municipal.
· Facilitar espais i recursos per tal que els col·lectius de persones afectades per malalties mentals i els col·lectius de persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar de forma autònoma les seves activitats culturals i de lleure obertes a tota la comunitat (tallers de ràdio; tallers de teatre; tallers de música, etc.)

· Facilitar i Fomentar la pràctica d’activitats esportives entre les persones amb diversitat funcional com un element bàsic per a la salut i el benestar.

7.- Campanyes de sensibilització (Responsabilitat social)

· Promoure l’adopció de noves pràctiques en les maneres de fer, pensar i planificar que atenguin la diversitat de la societat i que afavoreixin l’accessibilitat de qualsevol persona a tots els àmbits socials.


Document estratègic i programàtic del Grup de Treball de Antipatriarcal de la CUP, aprovat en l’Assemblea Nacional de 13 de juliol de 2014 a Cervera (la Segarra)

Dret a l’avortament lliure i gratuït:

· Presentar mocions als ajuntaments sobre dret avortament on s’insta al parlament a crear llei pròpia, recolzament i creació de xarxes de suport.

· Crear projectes feministes revolucionaris on es doni informació, suport i alternatives a les dones que vulguin interrompre l’embaràs, a partir de la col·laboració amb col·lectius feministes, plataformes de defensa dels drets o l’EI.

· Creació de taules de drets sexuals i reproductius que vetllarien pels drets de les dones gestionada a partir d’agents socials implicats.

· Treballar amb la xarxa feminista del municipi o comarca o crear espais si no hi són.

Retallades drets de les dones:

· Treballar propostes a nivell municipal que permetin no rebaixar cap dret més en les vides de les dones i reclamar-ne més i millor.

· Incloure el discurs transversal a la lluita municipal institucional en tota la defensa dels drets socials, Incloure el concepte de la precarietat econòmica que crea violència intrínseca i incloure concepte que la crisi econòmica reforça el patriarcat a través de la mercantilització dels serveis socials i públics i que les tasques domèstiques i de cura es carreguen sobre les dones.

· Participar en les plataformes, assemblees i xarxes que estan sortint pels drets socials a diferents parts dels PPCC, intentant des de la CUP donar la visió de gènere a totes les reivindicacions que es facin.

· Presentar mocions per evitar retallades i assegurar serveis municipals que afecten especialment a col·lectius de dones més vulnerables (immigració, violència de gènere…).

· Estudiar la creació de serveis de municipalització dels treball de cures a través de bosses de persones en situació d’atur o sense prestació que realitzi serveis de cures (infants, gent gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar) a través de la mediació o contractació directa per part de les administracions locals.
Alliberament LGTBI:

· Realitzar propostes concretes a nivell municipal que garanteixin els drets universals del jovent LGTBI. Una de les possibilitats seria crear polítiques que afavoreixin el lloguer social a aquestes persones, ja que moltes tenen problemes per poder continuar vivint amb la seva família.

· Defensar polítiques de joventut que puguin construir espais per poder expressar-se sexualment d’una forma lliure.

· Presentar mocions i accions que defensen una educació que tracti de manera adequada la realitat LGTBI.

· Incidir en la importància, l’eficiència i el desenvolupament dels diferents plans d’igualtat municipals.

· Treballar amb col·lectius de la comarca o crear espais per treballar problemàtiques concretes que es pugin desenvolupar en l’àmbit més local i personal.

Violències de gènere:

· Tornar a re apropiar-se de la crueltat que suposen els assassinats de dones pel simple fet de ser dones. Utilització del concepte de feminicidi i recuperar concepte d’assassinat polític, a través d’actuacions concretes al municipis i comarques sempre que hi hagi un assassinat d’una dona per violència de gènere (sonar campanes, comunicat institucional…).

· Donar-li importància a les agressions que ocorren als moviments socials del municipi o la comarca, i afrontar el problema com un fet públic i polític.

· Realitzar pedagogia entre els col·lectius de dones municipals o comarcals més institucionalitzats per tal que no assumeixen cert discurs de les institucions

· Presentar mocions i fer accions per evitar retallada i supressió de serveis municipals que afecten a aquest col·lectiu de dones (SAID, SIES..)


Document estratègic i programàtic del Grup de Treball de Joventut de la CUP, aprovat en l’Assemblea Nacional de 13 de juliol de 2014 a Cervera (la Segarra)

· Retirada de les lleis del civisme.

· Facilitar l’ús de l’espai públic.

· Defensa dels espais alliberats i autogestionats.

· Cedir part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzat.

· Promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que tinguin com a objectiu fomentar la relació entre els joves.

· Crear una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a través de les empreses privades i la contractació pública en empreses públiques, serveis remunicipalitzats..

· Fer ús dels recursos propis del territori perquè siguin motor econòmic i una possible font de creació de llocs de treball.

· Donar suport i assessorament a les joves precàries a través dels diferents serveis dels que disposen els ajuntaments.

· Creació d’una taula d’habitatge municipal en la que les joves hi puguin participar, que no sigui merament consultiva.

· Creació d’una “Borsa Municipal d’Habitatges”

· Facilitar el servei d’informació, assessoria tècnica i jurídica per casos d’assetjament immobiliari.

· Posicionar-se amb les afectades de processos d’execució hipotecària.

· Servei d’informació sobre els processos de transformació urbanística i la infraestructura necessària per promoure i dur a terme processos de participació ciutadana relatius a aquests processos.

· Suport a aquelles okupacions d’habitatges i locals que portin molt de temps abandonats i que pretenguin donar-los un ús social i obert al barri i a la ciutat.

· Creació de centres de joves de salut sexual i reproductiva.

· Fer tardes específicament pels joves als CAPs dels municipis per poder rebre informació dels mètodes anticonceptius no agressius.

· Fomentar que s’abordi a les escoles públiques els temes de desenvolupament i salut sexual i reproductiva d una manera integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot no centrada en la penetració.

· Fomentar punts de trobada on es puguin abordar temes com la violència de gènere i sexual d’una forma comunitària i empoderadora, no (només) asistencialista.


Conclusió:

El present document, pretén ser una introducció per a iniciar el debat en matèria de drets socials al nostre municipi i al nostre ajuntament, per tal de realitzar una diagnosi de la situació actual en aquesta qüestió, així com iniciar el debat sobre propostes que poguessin servir per avançar en els objectius estratègics marcats.


Speak Your Mind

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>